Opis programu - Fundacja Otwórz Oczy

Opis Programu - Otwórz oczy na mamy

Problem

W polityce społecznej, w praktyce służby zdrowia, wreszcie – w świadomości społecznej w naszym kraju w sposób znaczący pomijany jest problem „macierzyństwo a niepełnosprawność”.

Ten brak zainteresowania problematyką kobiet z niepełnosprawnością, które podejmują wyzwanie, jakim jest macierzyństwo, według nas prowadzi wprost do poważnych konsekwencji:

  • nieakceptacji macierzyństwa osób z niepełnosprawnością,
  • lęku niesprawnych kobiet przed zajściem w ciążę,
  • nieprzygotowania organizacyjnego i mentalnego służby zdrowia i służb społecznych do współpracy z niesprawną klientką.

Nawet wśród organizacji pozarządowych problem wydaje się być mało dostrzeżony: nikt dotychczas nie realizował długofalowych działań na rzecz niesprawnych mam. Konkretne projekty różnych organizacji pozarządowych zmierzały jedynie do aktywizacji zawodowej kobiet z niesprawnością, zaś projekty badawcze skupiały się na seksualności osób niepełnosprawnych. 

Według nas marginalizowanie problemu macierzyństwa kobiet z niepełnosprawnością, skutkuje defaworyzacją tej grupy, chociażby w ograniczonym dostępie do usług ginekologicznych, i to nawet w Warszawie. Szczególnie dotkliwe są dwie kwestie: 

  • nieprzygotowanie infrastruktury społecznej do świadczenia usług (zdrowotnych, socjalnych) dla matek (i w ogóle rodziców) niepełnosprawnych,
  • brak obrazu macierzyństwa kobiet z niepełnosprawnością w społeczeństwie. 

Cele

Chcemy zmierzyć się z tym problemem.

Liczymy na to, że nasze działania znacząco wpłyną na akceptację swojego macierzyństwa u kobiet z niepełnosprawnością, a także na funkcjonowanie ich rodzin i relacji partnerskich wśród rodziców.

Pragniemy również zwrócić uwagę społeczeństwa na wartość osobistą, rodzinną, ale również społeczną rodzicielstwa osób niepełnosprawnych i na potrzebę integracji społecznej również w tej dziedzinie życia, a także na potrzebę systemowego pozafinansowego wsparcia rodzin, gdzie jedno z rodziców lub oboje rodzice są niepełnosprawni.

Liczymy również na to, że nasze działania przyczynią się do wyrównania standardów opieki medycznej, pre- i postnatalnej nad ciężarną i młodą matką sprawną i niesprawną. 

Działania

Projekt „Otwórz oczy na mamy!” nie jest standardowym działaniem organizacji pozarządowej. Nie mamy ustalonego całościowego zamkniętego budżetu. Nie uzależniamy realizacji poszczególnych elementów naszych działaań od decyzji jednego grantodawcy.

Będziemy realizować projekt etapowo: na początku za pośrednictwem własnej strony internetowej, stopniowo włączymy w działania ekspertów zewnętrznych i zaangażujemy media oraz podejmiemy działania na zewnątrz: we współpracy z placówkami służby zdrowia oraz przy współudziale konkretnych beneficjentek.

Projekt  „Otwórz oczy na mamy!” nie ma również charakteru zamkniętego – stopniowo, w miarę nabierania doświadczeń, będziemy go wzbogacać o nowe elementy.

W pierwszym etapie chcemy dotrzeć do samych niepełnosprawnych dziewczyn i kobiet, które mogą podzielić się swoimi doświadczeniami, związanymi z ciążą, porodem i wczesnym macierzyństwem. Na naszej witrynie pojawią się eksperci z różnych dziedzin medycyny – począwszy od położnych, aż po psychologów, zaproszeni do udziału w projekcie. Jednocześnie rozpoczniemy ankietowanie szpitali ginekologiczno-położniczych, tak, aby zbadać przygotowanie mentalne i infrastrukturalne do współpracy z niesprawną klientką.

Kolejnym etapem będzie skonfrontowanie dwóch punktów widzenia – mam i specjalistów, i opracowanie spójnych materiałów informacyjnych i poradniczych, które będą wsparciem dla kobiet z niepełnosprawnościami, w okresie ciąży i w pierwszych miesiącach po urodzeniu dziecka. Materiały te udostępnimy za pośrednictwem naszej witryny, ale również rozdystrybuujemy w jak największej liczbie szpitali ginekologiczno-położniczych.

Następne etapy to:

  • szkoła rodzenia uwzględniająca dodatkowy aspekt, jakim jest niepełnosprawność,
  • szkolenia dla położnych z całej Polski,
  • grupa samopomocowa, złożona z kobiet/rodzin wspierających projekt, uczestniczek badań, forum w ramach witryny, czy też zajęć w ramach szkoły rodzenia,
  • coraz szersza akcja informacyjno-promocyjna projektu, którą pragniemy przeprowadzić przede wszystkim we współpracy z grantodawcami z sektora biznesowego

Na obecnym etapie realizacji programu najpilniej potrzebujemy:

Wsparcia ekspertów, którzy wspomogą merytorycznie nasze działania. Zapraszamy do kontaktu w szczególności lekarzy neonatologów, pediatrów, doradców laktacyjnych, położnych, rehabilitantów.

Wsparcia ze strony mam - czy nawet szerzej - rodziców. Podzielcie się Waszymi doświadczeniami tak, aby ukazać macierzyństwo osób z niepełnosprawnością we wszystkich jego aspektach - od piękna i radości, jaką daje bycie mamą, aż po codzienne problemy, chociażby w pielęgnacji dziecka, kontaktach z służbą zdrowia, zakupach itp. Piszcie do nas!