Statut Fundacji - Fundacja Otwórz Oczy

Statut Fundacji

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1


1. Fundacja Otwórz Oczy, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona w dniu 30 października 2008 r. aktem notarialnym sporządzonym przed Jarosławem Czarneckim – Notariuszem w Warszawie, za numerem Repertorium A Nr 3647/2008.
2. Założyciele zwani są w dalszej części statutu Fundatorami.
3. Fundacja działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r.
o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zmian.), w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmian.) oraz w niniejszym statucie.
4. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
5. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rzecz ogółu ludności, w szczególności osób wymienionych w § 6 ust. 1 i 2.
6. Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 2

Siedzibą Fundacji jest Grodzisk Mazowiecki.

§ 3

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Fundacja może również prowadzić działalność poza granicami RP.
2. Fundacja ma prawo powoływania podległych sobie jednostek.
3. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji realizujących takie same lub zbliżone cele.
4. Fundacja może uczestniczyć w spółkach prawa handlowego i innych formach prawnych.

§ 4

Fundacja może ustanawiać odznaki honorowe i przyznawać je, wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym w realizacji celów obranych przez Fundację.

§ 5

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.II. Cele Fundacji
§ 6

Celami Fundacji są:
1. Wspieranie grup i osób zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym
i defaworyzacją społeczną, w szczególności osób niepełnosprawnych, osób chorych, a także między innymi dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych patologiami społecznymi bądź ubóstwem ,
2. Wspieranie rodzicielstwa osób niepełnosprawnych oraz rodzin dotkniętych niepełnosprawnością jednego z członków.
3. Propagowanie profilaktyki oraz wczesnego rozpoznawania chorób skutkujących niepełnosprawnością, a także wczesnej interwencji i zapobiegania społecznym i zdrowotnym skutkom niepełnosprawności.
4. Upowszechnianie w społeczeństwie idei demokracji oraz integracji społecznej,
w szczególności osób niepełnosprawnych.
5. Propagowanie idei integracji europejskiej
6. Upowszechnianie postaw obywatelskich oraz odpowiedzialności za siebie.§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej na rzecz osób wymienionych w § 6 ust.1 i 2., a także na rzecz podmiotów (osób fizycznych, osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej) prowadzących, wspomagających lub organizujących działalność na ich rzecz.
2. Organizowanie działań, akcji, kampanii społecznych, realizowanie programów własnych obejmujących w szczególności:
1) działania podnoszące świadomość na temat potrzeb osób wskazanych
w § 6 ust. 1 i 2.,
2) pomoc społeczną skierowaną w szczególności do osób wskazanych
w § 6 ust. 1 i 2.,
3) zadania służące profilaktyce zapobiegania wykluczeniu społecznemu oraz aktywizacji społecznej w tym realizacja programów własnych,
4) promowanie dobroczynności oraz zadań zmierzających do podnoszenia poziomu życia w szczególności osób niepełnosprawnych,
5) wspieranie rodzin, w szczególności rodzin osób dotkniętych niepełnosprawnością,
6) zadania w zakresie promowania kultury i sztuki, w szczególności osób niepełnosprawnych,
7) promowanie integracji społecznej,
8) zadania z zakresu nauki, edukacji i oświaty, w tym tworzenie i utrzymywanie placówek oświatowych, szkoleniowych, opiekuńczo-wychowawczych,
9) zadania z zakresu ochrony zdrowia, profilaktyki oraz wczesnego rozpoznawania chorób skutkujących niepełnosprawnością,
10) organizowanie konferencji i szkoleń, seminariów, koncertów i wystaw,
11) promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, w tym rozwoju przedsiębiorczości,
12) upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
13) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami,
14) działania wspierające integrację i aktywizację wspólnot lokalnych,
15) promowanie, organizację i finansowanie wolontariatu.
3. Rozwijanie kontaktów z organizacjami i instytucjami, których działania realizują cele bliskie celom Fundacji.
4. Lobbing na rzecz rozwiązań prawnych, w których będą ujęte rzeczywiste potrzeby osób i grup osób określonych w § 6 ust. 1 i 2.
5. Organizowanie zbiórek pieniężnych na rzecz realizacji celów statutowych Fundacji.
6. Prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, filmowej
i multimedialnej.
7. Tworzenie systemu stypendialnego.
8. Organizowanie wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych, z zakwaterowaniem i bez zakwaterowania, w szczególności osób niepełnosprawnych.
9. Tworzenie i prowadzenie placówek pomocowych, w tym udzielających pomocy psychologicznej, doradczych, informacyjnych i interwencyjnych.
10. Tworzenie i prowadzenie placówek edukacyjnych, szkoleniowych
i opiekuńczo-wychowawczych.
11. Tworzenie jednostek organizacyjnych Fundacji.


III. Organy Fundacji

§ 8

Organami Fundacji są:
1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem;
2. Rada Fundacji, zwana dalej Radą.

§ 9

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd podejmuje swoje uchwały i decyzje w ramach swoich kompetencji i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Zarząd jest organem właściwym do rozstrzygania i prowadzenia wszystkich spraw, z wyjątkiem zastrzeżonych dla Rady.

§ 10

1. Zarząd składa się z trzech do pięciu osób.
2. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony oraz odwoływani przez Fundatorów, działających łącznie.
3. Członkostwo Członka Zarządu wygasa w przypadku:
1) złożenia rezygnacji,
2) śmierci,
3) odwołania Członka Zarządu zgodnie z ust. 4.
4. Odwołanie Członka Zarządu następuje w przypadku:
1) choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
2) nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu,
3) istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu.

§ 11

1. Na czele Zarządu stoi Prezes, który kieruje jego działalnością.
2. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równego podziału głosów, głos decydujący należy do Prezesa Zarządu.
3. Tryb pracy Zarządu i podział czynności pomiędzy jego członkami określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
4. Fundatorzy mogą być Członkami Zarządu.

§ 12

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd zajmuje się wszelkimi sprawami Fundacji, w szczególności:
1. Ustala kierunki i metody działania Fundacji.
2. Sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji.
3. Decyduje o utworzeniu i likwidacji jednostek organizacyjnych Fundacji, w tym placówek oraz powołuje i odwołuje dyrektorów tych placówek.
4. Może ustanowić pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając zakres ich umocowania.
5. Decyduje o każdorazowym przyjęciu zapisu lub spadku, subwencji lub darowizny.
6. Ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania pracowników oraz wielkość środków na ich wynagrodzenia i nagrody.
7. Opracowuje roczne plany finansowe i rzeczowe oraz sprawozdania z ich realizacji i przedstawia je Radzie Fundacji.
8. Podejmuje inne, zgodne ze Statutem, działania konieczne dla sprawnej, bieżącej działalności Fundacji

§ 13

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie lub dwóch dowolnych członków Zarządu działających łącznie. W przypadku zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem o wartości przekraczającej jednorazowo bądź łącznie w okresie 1 (jednego) roku na rzecz jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych, kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), do ważności transakcji wymagana jest uchwała Zarządu Fundacji.

§ 14

1. Rada Fundacji składa się z od 3 do 10 osób, w tym Przewodniczącego Rady, powoływanych na czas nieoznaczony i odwoływanych przez Fundatorów, działających łącznie.
2. Członkowie Rady Fundacji:
1) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
3. Członkowie pełnią swoje funkcje w Radzie Fundacji honorowo i nie otrzymują
z tego tytułu wynagrodzenia.
4. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach kontrolnych. Do zadań Rady należy:
1) nadzór nad działalnością Fundacji,
2) zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji przygotowywanych przez Zarząd,
3) zatwierdzanie sprawozdania finansowego,
4) opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji.
5. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz do roku. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady
z własnej inicjatywy, na wniosek dwóch członków Rady lub na wniosek Zarządu.
6. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady. W razie równego podziału głosów, głos decydujący należy do Przewodniczącego Rady.
7. Członkostwo Członka Rady Fundacji wygasa w przypadku:
1) złożenia rezygnacji,
2) śmierci,
3) odwołania zgodnie z ust. 8.
8. Odwołanie Członka Rady Fundacji następuje w przypadku:
1) choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
2) istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu.


IV. Majątek Fundacji
§ 15

1. Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski, na który składają się środki finansowe określone w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację, a także ruchomości i nieruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki finansowe nabyte przez Fundację.
2. Na realizację celów Fundacji Fundatorzy przeznaczają kwotę 1000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych).

§ 16

Dochodami Fundacji zwiększającymi jej majątek są:
1. Darowizny, spadki, zapisy, subwencje i inne nieodpłatne przysporzenia.
2. Odsetki bankowe i dochody z majątku ruchomego i nieruchomego.
3. Dochody ze zbiórek publicznych.
4. Dochody z praw majątkowych.

§ 17

1. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych,
w obligacjach, akcjach i udziałach, w nieruchomościach oraz w ruchomościach stanowiących, w rozumieniu obowiązujących przepisów, środki trwałe.
2. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe.
3. Z dochodów określonych w § 16 ust. 1 Fundacja może tworzyć szczególne fundusze celowe, nazwane imieniem osób, które przekazały Fundacji środki
w drodze spadku lub zapisu, na których zgromadzane są środki otrzymane od w/w osób z w/w tytułów.
4. Decyzję w sprawie utworzenia funduszy celowych i szczególnych funduszy celowych, określenia wysokości kwot przekazywanych na fundusze, a także określenia sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszach podejmuje Zarząd Fundacji, kierując się - odnośnie funduszy opisanych w ust. 3 - wolą spadkodawców i zapisodawców.
5. Niezależnie od postanowień powyższych, w każdym roku kalendarzowym działania Fundacji, Fundacja będzie utrzymywać majątek w wysokości stanowiącej nie mniej niż 30% przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym, chyba że Zarząd Fundacji postanowi inaczej.

§ 18

Fundacja nie może:
1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Przekazywać jej majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

§ 19

O ile uchwala Zarządu Fundacji nie określi inaczej, rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.


V. Postanowienia Końcowe
§ 20

Zmiana statutu i celu Fundacji wymaga uchwały Fundatorów podjętej jednomyślnie.

§ 21

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. Decyzję w przedmiocie połączenia Fundacji podejmują Fundatorzy w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego Ministra.

§ 22

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku.
2. Decyzję w przedmiocie likwidacji fundacji podejmują Fundatorzy, działający łącznie.
3. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator wyznaczony przez Fundatorów.
4. Szczegółowe przeznaczenie składników majątku pozostałego po likwidacji Fundacji określają Fundatorzy. O stwierdzeniu likwidacji Fundacji i przeznaczeniu jej majątku zawiadamia się właściwego Ministra

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja Otwórz Oczy, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona w dniu 30 października 2008 r. aktem notarialnym sporządzonym przed Jarosławem Czarneckim – Notariuszem w Warszawie, za numerem Repertorium A Nr 3647/2008.
2. Założyciele zwani są w dalszej części statutu Fundatorami.
3. Fundacja działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r.
o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zmian.), w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmian.) oraz w niniejszym statucie.
4. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
5. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rzecz ogółu ludności, w szczególności osób wymienionych w § 6 ust. 1 i 2.
6. Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 2
Siedzibą Fundacji jest Grodzisk Mazowiecki.

§ 3
1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Fundacja może również prowadzić działalność poza granicami RP.
2. Fundacja ma prawo powoływania podległych sobie jednostek.
3. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji realizujących takie same lub zbliżone cele.
4. Fundacja może uczestniczyć w spółkach prawa handlowego i innych formach prawnych.

§ 4
Fundacja może ustanawiać odznaki honorowe i przyznawać je, wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym w realizacji celów obranych przez Fundację.

§ 5
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.II. Cele Fundacji
§ 6
Celami Fundacji są:
1. Wspieranie grup i osób zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym
i defaworyzacją społeczną, w szczególności osób niepełnosprawnych, osób chorych, a także między innymi dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych patologiami społecznymi bądź ubóstwem ,
2. Wspieranie rodzicielstwa osób niepełnosprawnych oraz rodzin dotkniętych niepełnosprawnością jednego z członków.
3. Propagowanie profilaktyki oraz wczesnego rozpoznawania chorób skutkujących niepełnosprawnością, a także wczesnej interwencji i zapobiegania społecznym i zdrowotnym skutkom niepełnosprawności.
4. Upowszechnianie w społeczeństwie idei demokracji oraz integracji społecznej,
w szczególności osób niepełnosprawnych.
5. Propagowanie idei integracji europejskiej
6. Upowszechnianie postaw obywatelskich oraz odpowiedzialności za siebie.§ 7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej na rzecz osób wymienionych w § 6 ust.1 i 2., a także na rzecz podmiotów (osób fizycznych, osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej) prowadzących, wspomagających lub organizujących działalność na ich rzecz.
2. Organizowanie działań, akcji, kampanii społecznych, realizowanie programów własnych obejmujących w szczególności:
1) działania podnoszące świadomość na temat potrzeb osób wskazanych
w § 6 ust. 1 i 2.,
2) pomoc społeczną skierowaną w szczególności do osób wskazanych
w § 6 ust. 1 i 2.,
3) zadania służące profilaktyce zapobiegania wykluczeniu społecznemu oraz aktywizacji społecznej w tym realizacja programów własnych,
4) promowanie dobroczynności oraz zadań zmierzających do podnoszenia poziomu życia w szczególności osób niepełnosprawnych,
5) wspieranie rodzin, w szczególności rodzin osób dotkniętych niepełnosprawnością,
6) zadania w zakresie promowania kultury i sztuki, w szczególności osób niepełnosprawnych,
7) promowanie integracji społecznej,
8) zadania z zakresu nauki, edukacji i oświaty, w tym tworzenie i utrzymywanie placówek oświatowych, szkoleniowych, opiekuńczo-wychowawczych,
9) zadania z zakresu ochrony zdrowia, profilaktyki oraz wczesnego rozpoznawania chorób skutkujących niepełnosprawnością,
10) organizowanie konferencji i szkoleń, seminariów, koncertów i wystaw,
11) promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, w tym rozwoju przedsiębiorczości,
12) upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
13) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami,
14) działania wspierające integrację i aktywizację wspólnot lokalnych,
15) promowanie, organizację i finansowanie wolontariatu.
3. Rozwijanie kontaktów z organizacjami i instytucjami, których działania realizują cele bliskie celom Fundacji.
4. Lobbing na rzecz rozwiązań prawnych, w których będą ujęte rzeczywiste potrzeby osób i grup osób określonych w § 6 ust. 1 i 2.
5. Organizowanie zbiórek pieniężnych na rzecz realizacji celów statutowych Fundacji.
6. Prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, filmowej
i multimedialnej.
7. Tworzenie systemu stypendialnego.
8. Organizowanie wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych, z zakwaterowaniem i bez zakwaterowania, w szczególności osób niepełnosprawnych.
9. Tworzenie i prowadzenie placówek pomocowych, w tym udzielających pomocy psychologicznej, doradczych, informacyjnych i interwencyjnych.
10. Tworzenie i prowadzenie placówek edukacyjnych, szkoleniowych
i opiekuńczo-wychowawczych.
11. Tworzenie jednostek organizacyjnych Fundacji.

III. Organy Fundacji
§ 8
Organami Fundacji są:
1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem;
2. Rada Fundacji, zwana dalej Radą.

§ 9
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd podejmuje swoje uchwały i decyzje w ramach swoich kompetencji i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Zarząd jest organem właściwym do rozstrzygania i prowadzenia wszystkich spraw, z wyjątkiem zastrzeżonych dla Rady.

§ 10
1. Zarząd składa się z trzech do pięciu osób.
2. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony oraz odwoływani przez Fundatorów, działających łącznie.
3. Członkostwo Członka Zarządu wygasa w przypadku:
1) złożenia rezygnacji,
2) śmierci,
3) odwołania Członka Zarządu zgodnie z ust. 4.
4. Odwołanie Członka Zarządu następuje w przypadku:
1) choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
2) nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu,
3) istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu.

§ 11
1. Na czele Zarządu stoi Prezes, który kieruje jego działalnością.
2. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równego podziału głosów, głos decydujący należy do Prezesa Zarządu.
3. Tryb pracy Zarządu i podział czynności pomiędzy jego członkami określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
4. Fundatorzy mogą być Członkami Zarządu.

§ 12
Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd zajmuje się wszelkimi sprawami Fundacji, w szczególności:
1. Ustala kierunki i metody działania Fundacji.
2. Sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji.
3. Decyduje o utworzeniu i likwidacji jednostek organizacyjnych Fundacji, w tym placówek oraz powołuje i odwołuje dyrektorów tych placówek.
4. Może ustanowić pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając zakres ich umocowania.
5. Decyduje o każdorazowym przyjęciu zapisu lub spadku, subwencji lub darowizny.
6. Ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania pracowników oraz wielkość środków na ich wynagrodzenia i nagrody.
7. Opracowuje roczne plany finansowe i rzeczowe oraz sprawozdania z ich realizacji i przedstawia je Radzie Fundacji.
8. Podejmuje inne, zgodne ze Statutem, działania konieczne dla sprawnej, bieżącej działalności Fundacji

§ 13
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie lub dwóch dowolnych członków Zarządu działających łącznie. W przypadku zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem o wartości przekraczającej jednorazowo bądź łącznie w okresie 1 (jednego) roku na rzecz jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych, kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), do ważności transakcji wymagana jest uchwała Zarządu Fundacji.

§ 14
1. Rada Fundacji składa się z od 3 do 10 osób, w tym Przewodniczącego Rady, powoływanych na czas nieoznaczony i odwoływanych przez Fundatorów, działających łącznie.
2. Członkowie Rady Fundacji:
1) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
3. Członkowie pełnią swoje funkcje w Radzie Fundacji honorowo i nie otrzymują
z tego tytułu wynagrodzenia.
4. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach kontrolnych. Do zadań Rady należy:
1) nadzór nad działalnością Fundacji,
2) zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji przygotowywanych przez Zarząd,
3) zatwierdzanie sprawozdania finansowego,
4) opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji.
5. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz do roku. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady
z własnej inicjatywy, na wniosek dwóch członków Rady lub na wniosek Zarządu.
6. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady. W razie równego podziału głosów, głos decydujący należy do Przewodniczącego Rady.
7. Członkostwo Członka Rady Fundacji wygasa w przypadku:
1) złożenia rezygnacji,
2) śmierci,
3) odwołania zgodnie z ust. 8.
8. Odwołanie Członka Rady Fundacji następuje w przypadku:
1) choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
2) istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu.


IV. Majątek Fundacji
§ 15
1. Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski, na który składają się środki finansowe określone w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację, a także ruchomości i nieruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki finansowe nabyte przez Fundację.
2. Na realizację celów Fundacji Fundatorzy przeznaczają kwotę 1000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych).

§ 16
Dochodami Fundacji zwiększającymi jej majątek są:
1. Darowizny, spadki, zapisy, subwencje i inne nieodpłatne przysporzenia.
2. Odsetki bankowe i dochody z majątku ruchomego i nieruchomego.
3. Dochody ze zbiórek publicznych.
4. Dochody z praw majątkowych.

§ 17
1. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych,
w obligacjach, akcjach i udziałach, w nieruchomościach oraz w ruchomościach stanowiących, w rozumieniu obowiązujących przepisów, środki trwałe.
2. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe.
3. Z dochodów określonych w § 16 ust. 1 Fundacja może tworzyć szczególne fundusze celowe, nazwane imieniem osób, które przekazały Fundacji środki
w drodze spadku lub zapisu, na których zgromadzane są środki otrzymane od w/w osób z w/w tytułów.
4. Decyzję w sprawie utworzenia funduszy celowych i szczególnych funduszy celowych, określenia wysokości kwot przekazywanych na fundusze, a także określenia sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszach podejmuje Zarząd Fundacji, kierując się - odnośnie funduszy opisanych w ust. 3 - wolą spadkodawców i zapisodawców.
5. Niezależnie od postanowień powyższych, w każdym roku kalendarzowym działania Fundacji, Fundacja będzie utrzymywać majątek w wysokości stanowiącej nie mniej niż 30% przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym, chyba że Zarząd Fundacji postanowi inaczej.

§ 18
Fundacja nie może:
1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Przekazywać jej majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

§ 19
O ile uchwala Zarządu Fundacji nie określi inaczej, rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.


V. Postanowienia Końcowe
§ 20
Zmiana statutu i celu Fundacji wymaga uchwały Fundatorów podjętej jednomyślnie.

§ 21
Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. Decyzję w przedmiocie połączenia Fundacji podejmują Fundatorzy w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego Ministra.

§ 22
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku.
2. Decyzję w przedmiocie likwidacji fundacji podejmują Fundatorzy, działający łącznie.
3. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator wyznaczony przez Fundatorów.
4. Szczegółowe przeznaczenie składników majątku pozostałego po likwidacji Fundacji określają Fundatorzy. O stwierdzeniu likwidacji Fundacji i przeznaczeniu jej majątku zawiadamia się właściwego Ministra